Maandelijks archief: februari 2018

Compensatie transitievergoeding ontslag zieke werknemer per 2020 – SalarisNet

Het streven is om de compensatieregeling voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid per 1 januari 2020 in werking te laten treden.   Dat laat minister Koolmees van Sociale Zaken weten in antwoord op Kamervragen over slapende dienstverbanden waardoor werknemers geen aanspraak kunnen maken op hun transitievergoeding.  In de Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 stond nog aangegeven dat de compensatieregeling voor de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid… Meer lezen »

AVG ook relevant voor salarisprofessionals – SalarisNet

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen.  Waar gaat deze nieuwe privacywet over en in hoeverre is de AVG van belang voor u als salarisprofessional?  Privacy is een breed begrip. De AVG gaat in feite alleen maar over één deelfacet van privacy, namelijk de verwerking van persoonsgegevens van burgers, in de wet aangeduid als ‘betrokkenen’.   Verwerken… Meer lezen »

Zakelijke lening verstrekt om aandelen te verkrijgen

Zakelijke lening verstrekt om aandelen te verkrijgen Als een schuldeiser aan een lichaam een lening verstrekt om op die manier aandelen in dat lichaam te kunnen verwerven, zal een dergelijke lening in beginsel zakelijk zijn. Op het moment waarop het lichaam de lening aangaat, is de schuldeiser immers nog geen aandeelhouder. Hij handelt dan ook… Meer lezen »

Hof corrigeert KIA-berekening door fiscus voor samenwerkingsverbanden

Hof corrigeert KIA-berekening door fiscus voor samenwerkingsverbanden Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat de Belastingdienst de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) verkeerd berekent in geval van samenwerkingsverbanden met buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen. Als een lid van het samenwerkingsverband investeert in buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen, moet hij voor de KIA kijken naar zijn aandeel in de investeringen door het samenwerkingsverband en zijn buitenvennootschappelijke… Meer lezen »

Eerste uitspraak Hof over werkkostenregeling en gebruikelijkheidstoets – SalarisNet

Voor het eerst heeft een gerechtshof geoordeeld over de werkkostenregeling (WKR). De rechter oordeelde op 25 januari 2018 dat de werkgever in strijd handelde met de gebruikelijkheidstoets, met fikse naheffingsaanslagen tot gevolg.  De werkgever had bonusaandelen toegekend aan directieleden en de waarde daarvan aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Door deze aanwijzing vallen die loonbestanddelen in de vrije ruimte van de WKR en zijn ze vrijgesteld voor zover de werkgever onder de grens van 1,2% blijft. De rechter oordeelde dat er sprake was van oneigenlijk gebruik. Ook de doelmatigheidsgrens van € 2.400 die de Belastingdienst in de praktijk toepast … Meer lezen »